Turck Việt Nam

Turck Việt Nam

Cảm ứng điện cảm phát hiện được vật thể kim loại mà không cần tiếp xúc và không bị mòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *